TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Áp dụng phương pháp tích phân trực tiếp bằng sơ đồ sai phân trung tâm trong xây dựng thuật toán tính toán động học dây neo công trình biển

Loại ấn phẩm: 
Abstract: 
Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 46 – 03/2016
Đơn vị: 
Trường ĐHHH Việt Nam
Năm : 
2016