TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ảnh hưởng của nhiệt độ hâm sấy dầu dừa nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ Diesel

Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Độ nhớt và điểm chớp cháy cao, sức căng bề mặt và khối lượng riêng lớn của dầu dừa nguyên chất (CO100) là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến đặc tính phun, quá trình bay hơi và hình thành hỗn hợp trong động cơ diesel và do đó ảnh hưởng đến quá trình cháy và đặc tính phát thải của động cơ. Hâm sấy nhiên liệu là một trong những giải pháp khắc phục được nhược điểm trên của dầu dừa nguyên chất.

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của nhiệt độ hâm sấy dầu dừa nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ diesel. Kết quả nghiên cứu tạo điều kiện cho việc đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thay thế nhiên liệu diesel và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 44 – 11/2015
Đơn vị: 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Năm : 
2015