TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ảnh hưởng của thành phần khí thấm đến tổ chức và độ cứng lớp thấm của thép SCM 420- Influence of nitrocarburizing compoments on the microstructure and hardness of layer of SCM 420

Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Bài báo trình bày ảnh hưởng của thành phần khí thấm đến tổ chức và độ cứng lớp thấm với thép SCM 420. Các kết quả nghiên cứu cho thấy với hàm lượng NH3 nhỏ hơn 10%, tỷ lệ CO2/gas = 1,4 ÷ 1,7 (tương ứng với chế độ thấm thứ ba)các chỉ tiêu thấm đạt được: Tổ chức lớp thấm khá nhỏ mịn, không phát hiện khuyết tật. Độ cứng lớp bề mặt cao 62 ÷ 65HRC, độ cứng lõi 37 ÷ 39HRC độ cứng giảm dần đều từ bề mặt vào lõi.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 42 – 04/2015
Đơn vị: 
1)Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 2) Đại học Bách khoa Hà Nội
Năm : 
2015