TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Các hệ thống máy lái tàu thuỷ- Steering gear systems on the veseels

Danh sách tác giả: 
Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Hiện nay trong vận hành khai thác hệ máy lái trên tàu thuỷ, một số Sỹ quan, Thuỷ thủ hàng hải và một số ngưòi sử dụng vẫn còn quan niệm sai và chưa hiểu sâu sắc về cấu trúc và chức năng của hệ máy lái tàu thủy. Bài báo giới thiệu về khái niệm, cấu trúc cũng như hoạt động các loại máy lái được trang bị trên tàu thuỷ.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 37 – 01/2014
File gốc: 
Đơn vị: 
Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam
Năm : 
2014