Ban Giám hiệu

Hiệu Trưởng
NGND. GS.TS. Lương Công Nhớ
- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Chiến lược phát triển Trường; Tổ chức-Cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Sinh viên, Thanh tra, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Bảo vệ chính trị nội bộ, Quan hệ Quốc tế.

 

Phó Hiệu trưởng
TS. Phạm Xuân Dương
- Làm nhiệm vụ thường trực: Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng đi công tác 
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác: Quan hệ quốc tế, Đào tạo sau đại học, Huấn luyện thuyền viên,Khoa học Công nghệ, Phụ nữ.

 

 
 Phó Hiệu trưởng
TS. Lê Quốc Tiến
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác: Nội chính, Lao động sản xuất, kinh doanh, Đầu tư phát triển trường, Dân quân tự vệ, Đề án đào tạo 300 giảng viên ở nước ngoài.
Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Khắc Khiêm

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác: Đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề; ISO, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Công tác sinh viên, Văn hóa, văn nghệ, thể thao, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.