Ban Giám hiệu

Hiệu Trưởng
NGND. GS.TS. Lương Công Nhớ
- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác : Chiến lược phát triển Trường; Tổ chức-Cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Sinh viên, Thanh tra, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Bảo vệ chính trị nội bộ, Quan hệ Quốc tế.

 

Phó Hiệu Trưởng

NGƯT. PGS.TS.TTr.  Đinh Xuân Mnh
Làm nhiệm vụ thường trực : Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng đi công tác.
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác : Đào tạo sau đại học, Huấn luyện thuyền viên.

Phó Hiệu trưởng
TS. Phạm Xuân Dương
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác : Quan hệ quốc tế, Khoa học Công nghệ, ISO, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phụ nữ.

 

 
 Phó Hiệu trưởng
TS. Lê Quốc Tiến
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác : Nội chính, Lao động sản xuất, kinh doanh, Đầu tư phát triển trường, Dân quân tự vệ, Đề án đào tạo 300 giảng viên ở nước ngoài.
Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Khắc Khiêm

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công tác: Đào tạo đại học, Công tác sinh viên, Văn hóa, văn nghệ, thể thao, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.