TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Đảng ủy

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Nguyễn Khắc Khiêm

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Xuân Dương

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí Thư Đảng ủy

4

Nguyễn Huy Hào

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

5

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

6

Đỗ Quang Khải

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

7

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Nguyễn Khắc Khiêm

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Xuân Dương

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí Thư Đảng ủy

4

Nguyễn Huy Hào

Ủy viên Ban Thường vụ 

5

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Thường vụ 

6

Đỗ Quang Khải

Ủy viên Ban Thường vụ 

7

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ 

8

Trần Anh Dũng

Uỷ viên Ban chấp hành

9

Nguyễn Kim Phương

Uỷ viên  Ban chấp hành

10

Nguyễn Vương Thịnh

Uỷ viên  Ban chấp hành

11

Nguyễn Mạnh Cường

Uỷ viên  Ban chấp hành

12

Lê Hoàng Dương

Uỷ viên  Ban chấp hành

13

Trương Công Mỹ

Uỷ viên  Ban chấp hành

14

Phạm Văn Thuần

Uỷ viên  Ban chấp hành

15

Nguyễn Công Vịnh

Uỷ viên  Ban chấp hành

16

Lê Văn Điểm

Uỷ viên  Ban chấp hành

17

Nguyễn Hữu Tuân

Uỷ viên  Ban chấp hành

18

Hoàng Thị Ngọc Diệp

Uỷ viên  Ban chấp hành

19

Nguyễn Thanh Sơn

Uỷ viên  Ban chấp hành

20

Phạm Văn Trung

Uỷ viên  Ban chấp hành

21

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Uỷ viên  Ban chấp hành

22

Phạm Kỳ Quang

Uỷ viên  Ban chấp hành

23

Quách Thị Hà

Uỷ viên  Ban chấp hành

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHÓA XXVII

1

Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế

2

Nguyễn Thanh Sơn

UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

3

Nguyễn Cảnh Toàn

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Phòng Đào tạo

4

Phạm Đức Toàn

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

5

Nguyễn Thành Lê

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn luật Hàng hải.