TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 119B - Nhà A1 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng.
Điện thoại: 
0225.3851.656

I.Chức năng
Phòng Kế hoạch-Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Nhà trường.
II.Nhiệm vụ
1.Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
2.Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo qui định hiện hành;
3.Thực hiện kế toán theo chế độ kế toán hiện hành;
4.Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.
5.Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.
6.Đôn đốc và thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của người học, các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu các phương án tăng nguồn thu cho Trường;
7.Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;
8.Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ sự nghiệp của Trường;
9.Thực hiện việc tính toán và chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên, thù lao giảng dạy và các hợp đồng đào tạo khác.
10.Thực hiện thanh toán các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, của Trường đúng theo qui định hiện hành;
11.Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý.
12.Phòng Kế hoạch- Tài chính, các đơn vị hạch toán độc lập có trách nhiệm thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
13.Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
14.Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nhân lực tài chính, tài sản của Trường;
15.Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Trường giao.
16.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
III/ Ban lãnh đạo
- ThS. Đinh Thị Hải Yến- Kế toán trưởng - Trưởng phòng
- ThS. Vũ Kim Trang -  Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính