TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; bổ sung lý lịch năm 2022