TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc triển khai công tác của Trường từ ngày 24/4/2020

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.