TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam