TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

[THÔNG BÁO]: Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.