TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công khai kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.