TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

V/v thực hiện Quyết định số 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 của Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.