TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc triển khai Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.