TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam