TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc cập nhật phương án tự chủ tài chính; dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định giai đoạn 2023-2025 của các đơn vị giáo dục, đào tạo