TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Về việc thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản điện tử và công việc nội bộ (E-office).

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.