TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc tổ chức hoạt động Kỷ niệm 78 năm thành lập QĐNDVN, 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 2022

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.