TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022