TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo số 1571/TB-ĐHHHVN v.v Hiệu trưởng ủy quyền điều hành công việc trong thời gian đi công tác từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.