TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp Trường năm 2024 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia.