You are here

Kết luận tại cuộc họp bàn về triển khai đào tạo các khóa học nghiệp vụ cho Văn phòng Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.