You are here

Phòng Hành chính- Tổng hợp

Liên hệ
Địa chỉ: 
Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A1 - Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Điện thoại: 
031.3735.931/3735.350 Fax: 031.3625.175