You are here

Phòng Quan hệ Quốc tế

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 205, Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải
Điện thoại: 
031.3829 109 / 3735 681