TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A8, số 484 – LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG
Điện thoại: 
Tel: 0225.3728 017 / Fax: 0225.3728 017