Bạn đang ở đây

Trung tâm Cơ khí thực hành

 

Tổng số CBGV: 16, trong đó: Kỹ sư, cử nhân ( 11 ),  Trình độ khác ( 05 )