TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội đồng Thi đua- Khen thưởng

Thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam gồm các Ông, Bà và các thành phần dưới đây:

1. PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2. Chủ tịch Công: đoàn Trường

Phó CTHĐ

3. PGS.TS Lê Quốc Tiến, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4. TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5. Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

Ủy viên

6. Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

7. Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính

Ủy viên

8. Trưởng phòng Khoa học- Công nghệ

Ủy viên

9. Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Ủy viên

10. Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

11. ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Thường trực TĐKT

Ủy viên, Thư ký