TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội đồng đào tạo và khoa học công nghệ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
(Danh sách kèm theo QĐ số       /QĐ-ĐHHH  ngày     tháng    năm 2018 )

TT

Họ và tên

Chức danh
Hội đồng

 1.  

PGS. TS. Phạm Xuân Dương

Chủ tịch

 1.  

PGS.TS. Lê Quốc Tiến

Phó Chủ tịch

 1.  

TS. Nguyễn Khắc Khiêm

Phó Chủ tịch

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành

Ủy viên

 1.  

Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ

UV, Thư ký KHCN

 1.  

Trưởng phòng Đào tạo

UV, Thư ký Đào tạo

 1.  

Trưởng khoa Hàng hải

Ủy viên

 1.  

Viện trưởng Viện Cơ khí

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Đóng tàu

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Điện - Điện tử

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Công trình

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Máy tàu biển

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Quản trị - Tài chính

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Cơ sở - Cơ bản

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

 1.  

Trưởng khoa Lý luận chính trị

Ủy viên

 1.  

Viện trưởng Viện Môi trường

Ủy viên

 1.  

Viện trưởng Viện NC KH&CN Hàng hải

Ủy viên

 1.  

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học

Ủy viên

 1.  

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

Ủy viên

 1.  

Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao

Ủy viên

 1.  

Trưởng phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng

Ủy viên

 1.  

Trường Cao đẳng VMU

Ủy viên