Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Hàng hải

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-TC ngày 07 tháng 07 năm 1976 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quyền hạn, nhiệm vụ Trường Đại học Hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Hàng hải”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Trường Đại học Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Hàng hải
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 456/QĐ-ĐHHH ngày 14 tháng 3  năm 2013 của Trường Đại học Hàng hải)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác; trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chứcTrường Đại học Hàng hải khi sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.
Điều 2. Nguyên tắc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
2.1. Việc sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Hàng hải phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.
2.2. Xe ô tô của Trường chỉ sử dụng để phục vụ công tác và các công việc của Nhà trường; không sử dụng xe ô tô của Trường hoặc xe ô tô Nhà trường thuê để giải quyết công việc cá nhân, công việc nội bộ của đơn vị. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng duyệt.
2.3. Việc thanh quyết toán chi phí nhiên liệu căn cứ vào phiếu yêu cầu xe được ký duyệt; định mức nhiên liệu quy định tại Điều 5 của Quy chế này và hành trình thực tế được người sử dụng xe ô tô ký xác nhận tại phiếu báo cáo chuyến đi.
2.4. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp và Thủ trưởng đơn vị sử dụng xe ô tô chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng xe ô tô đúng mục đích, an toàn và hiệu quả theo quy định của pháp luật.
 
Chương II
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC
Điều 3. Các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
Việc bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại Trường Đại học Hàng hải tuân thủ Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTgngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như sau:
3.1. Lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn; các chức danh tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 được bố trí xe ô tô đi công tác trong và ngoài phạm vi Thành phố Hải Phòng.
3.2. Các cá nhân được Hiệu trưởng uỷ quyền, tập thể đoàn đi công tác theo kế hoạch của Nhà trường được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Nội chính phê duyệt. Các trường hợp đặc biệt khác khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
3.3. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng xe ô tô đi Ngân hàng, Kho bạc phục vụ công tác tài chính của Trường; phục vụ các nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.
3.4. Các đối tượng thuộc diện chính sách, tổ chức lễ tang, thăm viếng khi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác; nghỉ hưu và thân nhân cán bộ, công chức, viên chức đang công tác từ trần phải có yêu cầu sử dụng xe ô tô của Công đoàn Trường và lệnh điều xe của Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền là Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp.
3.5. Các đối tượng sử dụng xe ô tô phục vụ các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Trường theo phiếu yêu cầu xe được Hiệu trưởng phê duyệt.
3.6. Cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và chuyên viên đi công tác theo đoàn từ ba người trở lênđược Hiệu trưởng phê duyệt.
3.7. Trường hợp cán bộ, viên chức đi công tác một mình nhưng phải mang theo tài liệu, vật phẩm, dụng cụ phục vụ công việc có khối lượng/kích cỡ lớn, cồng kềnh hoặc mẫu hàng hoá hay tài liệu mật được bảo quản theo chế độ đặcbiệt có phiếu yêu cầu xe và được Hiệu trưởng phê duyệt.
Điều 4. Quản lý và bố trí xe ô tô phục vụ công tác
4.1. Hiệu trưởng ủy quyền cho Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp ký duyệt phiếu yêu cầu sử dụng xe ô tô theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này.
4.2. Trường hợp do nhu cầu công tác mà không đủ số lượng xe ô tô phục vụ thì Phòng Hành chính Tổng hợp thuê xe ô tôdịch vụ.
4.3. Căn cứ vào số lượng xe ô tô hiện có và nhu cầu công tác, Phòng Hành chính Tổng hợp tổ chức quản lý số xe ô tô hiện có và bố trí xe ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo Trường theo quy định tại các Điều 15 và 18 của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg.
4.4. Các đơn vị trong Trường và cá nhân có nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác, phải lập phiếu yêu cầu sử dụng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này và gửi về Phòng Hành chính Tổng hợp trước khi đi công tác ít nhất 24 giờ. Trường hợp có nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp thì có thể đề nghị Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp bố trí xe ô tô nhưng sau khi kết thúc nhiệm vụ phải lập phiếu yêu cầu sử dụng xe ô tô theo quy định.
4.5. Cán bộ, viên chức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác quy định tại Điều 3 của Quy chế này có thể thuê xe ô tô dịch vụ và được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định.
4.6. Việc điều động xe ô tô phục vụ công tác cho cho đoàn công tác quy định tại khoản 6 Điều 3 của Quy chế này theo nguyên tắc sau:
a) Khi đi công tác vào những ngày làm việc trong tuần thì xe ô tô đón tại trụ sở của Trường.
b) Khi đi công tác về vào các ngày làm việc trong tuần thì xe ô tô đưa về trụ sở của Trường; khi đi công tác về vào các ngày nghỉ, ngày lễ thì xe ô tô trả tại một địa điểm theo đề nghị của đoàn công tác.
4.7. Phòng Hành chính Tổng hợp điều động xe phù hợp với số lượng người đi công tác. Nếu nhiều cán bộ đi công tác cùng trên một tuyến đường, cùng thời điểm thì phải bố trí ghép đoàn để đảm bảo tiết kiệm.
Điều 5. Định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô
5.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với các loại xe ô tô của Trường Đại học Hàng hải như sau:
a) Xe ô tô có công suất máy 1.6 trở xuống: 14 lít xăng/100km;
b) Xe ô tô có công suất máy trên 1.6 đến dưới 3.0: 15 lít xăng/100km;
c) Xe ô tô có công suất máy từ 3.0 trở lên: 16 lít xăng/100km;
d) Xe ô tô (15 chỗ trở lên) có công suất máy từ 2.0trở lên: 16 lít xăng/100 km;
5.2. Căn cứ mức tiêu hao nhiên liệu thực tế, tình trạng kỹ thuật của xe ô tô và sự tăng, giảm số lượng xe ô tô, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, quyết định việc điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô cho phù hợp.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp
6.1. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợpđược Hiệu trưởng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:
a) Tổ chức bảo quản, duy trì xe ô tô ở trạng thái kỹ thuật an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia giao thông;
b) Bố trí xe thường trực để phục vụ công tác của Lãnh đạo Nhà trườngkhi có yêu cầu; xác nhận vào phiếu báo cáo chuyến đi;
c) Bố trí xe phù hợp với lộ trình và số lượng người đi công tác, đúng thời gian yêu cầu trong phiếu yêu cầu sử dụng xe ô tô; điều động kịp thời xe ô tô khi có nhiệm vụ đột xuất;
d) Lập sổ theo dõi hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng các xe ô tô; sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô theo quy định;
6.2. Quản lý và thường xuyên kiểm tra, yêu cầu lái xe ô tô phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kỷ luật lao động, kỷ luật hành chính.
Điều 7. Trách nhiệm của Lái xe:
7.1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Nhà trường, lệnh điều xe và sự điều động của người có thẩm quyền điều động xe; tuân thủ nghiêm Luật giao thông đường bộ;có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản xe cẩn thận; thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ; đi đúng lộ trình quy định và thực hiện tiết kiệm vật tư, phụ tùng, nhiên liệu..; lái xe an toàn; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ chu đáo, văn minh, lịch sự; không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi thực hiện nhiệm vụ.
7.2. Đón, đưa, trả đoàn công tác/cán bộ đi công tác đúng thời gian, địa điểm, lộ trình; ghi sổ nhật trình (báo cáo chuyến đi) và có xác nhận của người sử dụng xe; phải chuẩn bị xe trước 15 phút khi có yêu cầu hoặc theo lịch công tác quy định.
7.3. Chỉ được phép sử dụng xe đưa cán bộ đi công tác khi có lệnh điều xe.Trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất liên quan đến sự cần thiết phải phục vụ không thể chối từ theo qui định của pháp luật/ hoặc nhận lệnh trực tiếp từ lãnh đạo Nhà trường phải báo cáo ngay choTrưởng Phòng Hành chính Tổng hợp để biết và xử lý kịp thời.
Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân sử dụng xe ô tô
8.1. Sử dụng xe ô tô đúng mục đích và lộ trình đã ghi ở Phiếu yêu cầu sử dụng xe ô tô được duyệt.
8.2. Tạo điều kiện cho lái xe ô tô hoàn thành nhiệm vụ. Sau mỗi chuyến công tác, người sử dụng xe ô tô có trách nhiệm ký xác nhận vào Phiếu báo cáo chuyến đi. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng xe ô tô có hành trình khác với Phiếu yêu cầu sử dụng xe ô tô đã được ký duyệt, thì người sử dụng xe ô tô phải thông báo cho Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp xem xét, quyết định.
Điều 9. Xử lý vi phạm
Các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định hiện hành của nhà nước.
Trong quá trình thực hiện quy định, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, cá nhân kịp thời thông báo và đề xuất với Hiệu trưởng (qua phòng HCTH) những điểm chưa phù hợp để bổ sung, sửa đổi./.