Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

 Thực hiện: Luật Phòng, Chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 68/20017/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nhà trường yêu cầu cán bộ, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 như sau:
1. Những người chưa kê khai tài sản, thu nhập lần nào thì kê khai lần đầu theo Mẫu số 01 (kèm theo Nghị định số 68/20017/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ). 
2. Những người đã kê khai tài sản, thu nhập thì kê khai theo Mẫu số 02 (kèm theo Nghị định số 68/20017/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ). 
Người có nghĩa vụ kê khai phải tự kê khai, chịu trách nhiệm về nội dung, sự trung thực của việc kê khai và trực tiếp nộp cho Phòng TCCB trước ngày 12/12/2012. Bản kê khai được lưu Hồ sơ cán bộ. 
3. Đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng, Phó các phòng, ban, trung tâm và các chức danh tương đương trực thuộc Trường;
- Trưởng khoa, Phó trưởng khoa;
- Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn trực thuộc Trường, trực thuộc khoa, trực thuộc viện và các chức danh tương đương;
- Giảng viên chính.
4. Xử lý vi phạm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập:
Việc xử lý hành vi chậm kê khai tài sản, thu nhập mà không có lý do chính đáng được thực hiện như sau:
Đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai chậm trên 15 ngày đến 30 ngày so với thời hạn kê khai do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị quy định thì chịu hình thức kỷ luật khiển trách; kê khai chậm trên 30 ngày đến 45 ngày thì chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo; kê khai chậm trên 45 ngày thì chịu hình thức kỷ luật nặng hơn hình thức kỷ luật cảnh cáo.
Đối với cán bộ, viên chức vi phạm quy định được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức.
File đính kèm : Mau 01- Ke khai tai san, thu nhap
                      Mau 02- Ke khai tai san, thu nhap