Hướng dẫn đánh giá và bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức năm 2012

 Thực hiện: Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trị về việc đánh giá cán bộ; Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Nhà trường yêu cầu toàn thể các đơn vị và cán bộ, viên chức thực hiện các công việc sau:
1. Đánh giá cán bộ, viên chức năm 2012
Các đơn vị tổ chức sinh hoạt đơn vị để đánh giá cán bộ, viên chức năm 2012 theo đúng quy trình đánh giá sau:
1.1. Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ
- Viên chức tự nhận xét, đánh giá theo Mẫu 1;
- Tập thể cán bộ, viên chức cùng làm việc trong đơn vị tham gia ý kiến;
- Thủ trưởng trực tiếp của viên chức nhận xét, đánh giá.
1.2. Đối với cán bộ lãnh đạo (Trưởng, Phó) đơn vị trực thuộc Trường
- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá theo Mẫu 2;
- Tập thể cán bộ, viên chức cùng làm việc trong đơn vị cơ sở tham gia ý kiến;
- Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cán bộ nhận xét, đánh giá.
1.3. Đánh giá cán bộ lãnh đạo Trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng)
- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá theo Mẫu 3;
- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến;
- Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cán bộ nhận xét, đánh giá.
2. Bổ sung Lý lịch cán bộ, viên chức năm 2012
Thủ trưởng các đơn vị triển khai “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức” đến từng cán bộ, viên chức trong đơn vị để viết bổ sung lý lịch (Những cán bộ, viên chức đi học tập, công tác,… vắng khi về phải khai bổ sung). 
Đối với cán bộ, viên chức kết hôn trong năm 2012 phải nộp bổ sung: Sơ yếu lý lịch của vợ (chồng) và bản phô tô Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp kết hôn từ 01/01/2013 trở về sau, trước khi kết hôn phải báo cáo Phòng TCCB và nộp: Sơ yếu lý lịch của vợ (chồng) và bản phô tô Giấy chứng nhận kết hôn để bổ sung hồ sơ.
Để thống nhất trong việc quản lý Hồ sơ, đề nghị mỗi cá nhân thực hiện: Bản Tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ, viên chức và Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức theo đúng mẫu gửi kèm.
Các đơn vị nộp Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ, viên chức năm 2012; Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức năm 2012 về Phòng TCCB trước ngày 31/12/2012.
Chi tiết Tại đây
File đính kèm (Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức)