Thông báo về việc chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

 Căn cứ Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT;

Theo Công văn số 5262/BGDĐT-GDĐH ngày 15 tháng 08 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong đào tạo trình độ tiến sĩ và yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên, nghiên cứu sinh là người nước ngoài” quy định về chứng chỉngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ như sau:
1. Chứng chỉ ngoại ngữ được phép sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tương đương trình độ B1 (cho thí sinh tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh, còn trong thời hạn hai năm tính đến ngày dự xét tuyển), B2 (cho nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và chuẩn bị bảo vệ luận án cấp cơ sở, trong thời hạn một năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án) theo Khung châu Âu về ngoại ngữ:
- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of Cambrige cấp;
- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;
- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 nêu trong Phụ lục III, Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ sở nước ngoài cấp.
Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 theo Khung châu Âu về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp.
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
            Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo đến các thí sinh tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh từ năm 2012, các nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Trường được biết. Mọi ý kiến liên hệ về Viện Đào tạo sau đại học, số 484, Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: 0313.735879.